Rodzaje roszczeń

  • 0

Rodzaje roszczeń

Przy uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanemu przysługuje:

1. Zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego roszczenie o pokrycie wszelkich kosztów poniesionych wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przy czym pojęcie „wszelkich kosztów” obejmuje w szczególności koszty poniesione na:

a) leczenie np. zakup środków farmakologicznych, opatrunkowych, ortopedycznych,

b) konsultacje i zabiegi medyczne,

c) dojazdy na wizyty lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne,

d) nabycie protez i innych koniecznych aparatów (np. aparatu słuchowego),

e) opiekę osób trzecich.

2. Poza ww. kosztami można także domagać się:

a) wyrównania utraconych zarobków (art. 361 §2 Kodeksu cywilnego),

b) odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone rzeczy osobiste jak np. odzież, torebka, plecak ale też np. rower, telefon komórkowy etc.

3. Na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego poszkodowany ma prawo ubiegać się o rentę z tytułu:

a) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej,

b) zwiększonych potrzeb (np. zwiększonych wydatków na leczenie, rehabilitację, opiekę osób trzecich, trwających przez dłuższy czas i powtarzających się) bądź

c) zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.

4. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę (art. 445 §1 Kodeksu cywilnego).

Zadośćuczynienie pieniężne ma rekompensować ujemne przeżycia takie jak: ból, cierpienia fizyczne i psychiczne, wszelkie dolegliwości, niedogodności, ograniczenia jakich doznaje poszkodowany (i będzie doznawał w przyszłości) w związku ze szkodą na osobie.

W przypadku śmierci poszkodowanego najbliższym członkom rodziny przysługuje:

1. Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu,

2. Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów leczenia poszkodowanego (art. 446 §1 Kodeksu cywilnego). Roszczenie to dotyczy kosztów poniesionych w związku z leczeniem poszkodowanego, który zmarł jakiś czas po zdarzeniu.

3. Roszczenie o rentę w związku z utratą środków utrzymania, które zapewniał zmarły (art. 446 §2 Kodeksu cywilnego).

4. Roszczenie o stosowne odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego z tytułu znacznego pogorszenia się ich sytuacji życiowej w związku ze śmiercią poszkodowanego

5. Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci poszkodowanego dla najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 §4 KC).

Zadośćuczynienie pieniężne z art. 446 §4 KC, jako odszkodowanie za szkodę niemajątkową, ma rekompensować ujemne przeżycia takie jak: ból, cierpienia, uczucie pustki, osamotnienia doznanych w związku ze śmiercią poszkodowanego przez najbliższych członków rodziny zmarłego. Przy ustalaniu ww. kwoty zadośćuczynienia uwzględnia się indywidualne okoliczności sprawy, a w szczególności relacje i więzi łączące uprawnionego ze zmarłym, rodzaj i rozmiar ujemnych przeżyć doznawanych po śmierci poszkodowanego, w tym konieczność podjęcia leczenia, zmiany planów życiowych etc.


Zostaw komentarz