Monthly Archives: styczeń 2016

  • 0

Rodzaje roszczeń

Przy uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanemu przysługuje:

1. Zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego roszczenie o pokrycie wszelkich kosztów poniesionych wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przy czym pojęcie „wszelkich kosztów” obejmuje w szczególności koszty poniesione na:

Czytaj dalej