Ważna uchwała SN w kontekście naprawy pojazdów.

  • 0

Ważna uchwała SN w kontekście naprawy pojazdów.

Tags : 

Ważna uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie III CZP 142/22
wyjaśnia zasady ustalania wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w kontekście naprawy pojazdów i zaniżania przez ubezpieczycieli wysokości odszkodowania o kwotę ulg i rabatów.

Uchwała zawiera dwa kluczowe punkty:

1) Jeżeli poszkodowany już poniósł koszty naprawy pojazdu lub zobowiązał się do ich poniesienia, wysokość odszkodowania powinna odpowiadać tym kosztom a jego wysokość
nie powinna zależeć od ulg i rabatów, które poszkodowany mógłby uzyskać od podmiotów współpracujących z ubezpieczycielem.

2) Jeżeli zaś poszkodowany jeszcze nie poniósł kosztów naprawy pojazdu ani nie zobowiązał się do ich poniesienia, wysokość odszkodowania powinna odpowiadać przeciętnym kosztom naprawy na lokalnym rynku. Uwzględnione powinny być możliwe do uzyskania przez poszkodowanego ulgi i rabaty.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy skorzystanie z tych ulg i rabatów sprzeciwia się uzasadnionemu interesowi poszkodowanego.
Tu można wskazać można sytuacje gdy np.:
– poszkodowany ma uzasadnioną chęć naprawy pojazdu w zaufanym, sprawdzonym warsztacie,
– warsztat z sieci partnerskiej nie daje rękojmi prawidłowej naprawy,
– naprawa w sieci partnerskiej byłaby uciążliwa dla poszkodowanego, np. z uwagi na znaczną odległość od jego miejsca zamieszkania lub odległe terminy naprawy.

Uchwała ta ma na celu zapewnienie sprawiedliwości w procesie odszkodowawczym, biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty poniesione przez poszkodowanego oraz rynkowe standardy kosztów naprawy, jednocześnie chroniąc interesy poszkodowanego przed nieuzasadnionymi ograniczeniami.


  • 0

Czy warto kapitalizować rentę powypadkową?

Tags : 

Renta powypadkowa z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanego lub zmniejszonych możliwości np. zarobkowych wypłacana jako świadczenie miesięczne, może zostać skapitalizowana czyli wypłacona jako świadczenie jednorazowe. W praktyce oznacza to, że poszkodowany zamiast kilkuset złotych miesięcznie może otrzymać kilkaset tysięcy jednorazowo. Roszczenie rentowe opisane w przepisie art. 444 § 2 k.c ma bowiem stanowić wynagrodzenie szkody, jakiej doznała osoba uprawniona do alimentacji w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przez prawdopodobny okres trwania tego obowiązku – często więc nawet do końca życia.
Pamiętać jednak należy, aby uzasadnić wniosek o kapitalizację świadczenia „ważnymi względami”. Jednym z takich „ważnych powodów” jest aktywizacja zawodowa, otwarcie małej działalności gospodarczej, która umożliwi poszkodowanemu uzyskanie zdolności zarobkowej w nowym zawodzie dostosowanym np. do jego inwalidztwa.
Zmiana trybu życia i zapewnienie sobie utrzymania własną przedsiębiorczością, są z każdego punktu widzenia właściwsze od egzystencji rencisty. Renta w wysokości kilkuset złotych zużyta zostanie jedynie w sposób konsumpcyjny kwota jednorazowa wypłacana z góry bez wątpienia przyczyni się do realnej poprawy warunków bytowych poszkodowanego.


  • 0

Rodzaje roszczeń

Przy uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanemu przysługuje:

1. Zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego roszczenie o pokrycie wszelkich kosztów poniesionych wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przy czym pojęcie „wszelkich kosztów” obejmuje w szczególności koszty poniesione na:

Czytaj dalej