Wypadki przy pracy oraz w rolnictwie

Na odpowiednie odszkodowanie zasługuje każda osoba poszkodowana w wypadku. Pomagamy w uzyskaniu stosownej rekompensaty min. dla osób, które doznały obrażeń w trakcie wykonywania pracy.

Osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy przysługuje odszkodowanie z ZUS, a ponadto jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy zwykle udowodnić trzeba jego winę np. niewłaściwą organizację warunków pracy, stąd niezwykle ważne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia (wykonanie zdjęć, zebranie oświadczeń świadków) oraz nie podpisywanie protokołu wypadku kiedy nie odpowiada on rzeczywistości.

Wypadki w gospodarstwie rolnym, wypadki przy żniwach i pracach rolniczych, wypadki z udziałem pojazdów i maszyn rolniczych

Odszkodowanie przysługuje również osobom, które uległy w wypadkach w gospodarstwach rolnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, ost. zm. DZ. U. Nr 79 z 2009 r. 667), za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności
  • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa powyżej, albo w drodze powrotnej.

Odszkodowanie z tytułu OC rolnika przysługuje Poszkodowanym za wszelkie szkody wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które powstały w wyniku prowadzonych prac polowych, związane z ruchem na drogach publicznych pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła, a także pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. W zależności od strat, Poszkodowany ma prawo dochodzić różnych świadczeń od ubezpieczyciela.

Kancelaria prowadzi postępowania przeciwko ubezpieczycielom OC , NWW jak i postępowanie przed KRUS-em.