Błędy lekarskie

Kancelaria dokonuje bezpłatnej analizy sprawy pod kątem dopuszczalności dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny.

Pojęcie zdarzenia medycznego zostało zdefiniowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z art. 67a ust. 1 przez „zdarzenie medyczne” należy rozumieć zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę zarówno poszkodowanym na skutek błędów medycznych jak i w wyniku niedbalstwa pracowników służby zdrowia.

Prowadzimy sprawy dotyczące odszkodowania m.in. za:

  • Pozostawienia materiałów chirurgicznych.
  • Niewłaściwe podania leku
  • Szkody przy porodzie
  • Niewłaściwą opiekę medyczną
  • Odmowę udzielenia świadczenia medycznego
  • Zakażenia szpitalne
  • Błędną diagnozę nowotworu, złamania